Príbeh ASK – chronologicky v číslach a faktoch  

Príbeh Asociácie S. Kovalikovej (ASK) je zároveň aj príbehom integrovaného tematického vyučovania (ITV) na Slovensku. Ich prvopočiatky v roku 1992 boli „predpripravené" a umožnené už v roku 1989 - zásadnými spoločenskými zmenami v našej republike, ktoré boli dobrou živnou pôdou pre inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu väčšinou iniciatívami zdola, priamo od učiteľov, z prostredia škôl. Takýmto bolo aj ITV - jeden z humanistických inovačných edukačných modelov, ktorý vníma efektívne učenie (sa) ako holistické - celostné a v súlade s osobnostným rozvojom dieťaťa či mladého človeka.

Ako a kde sa to všetko začalo? V máji 1992 sa uskutočnil seminár ITV v Starej Lesnej, ktorého sa zúčastnila charizmatická učiteľka S. Kovalikova. Veľmi presvedčivo prezentovala podstatu spôsobu vyučovania prostredníctvom modelu ITV, vhodného pre každé dieťa a zabezpečujúceho nielen jeho vzdelávanie ale aj výchovu. V priebehu tohto roku bol podaný projekt o experimentálnom overovaní ITV a tiež vznikla predchodkyňa ASK - Nadácia S. Kovalikovej. Gestorom experimentálneho overovania ITV až do roku 2001 bol pôvodne Výskumný ústav pedagogický, neskôr Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v Bratislave. V auguste 1992 bola otvorená škola s programom ITV. Stala sa ňou sídlisková škola - ZŠ na Majerníkovej ulici 60 v Bratislave. Nastalo intenzívne vzdelávanie učiteľov v metódach ITV - hŕstka nadšencov sa nielen oboznamovala s novým výchovno-vzdelávacím programom, ale súčasne ho aplikovala pri tvorbe integrovaných vyučovacích blokov, projektov, celoročných tém. Všetko bolo zároveň používané pri vyučovaní, v triedach. Dôraz sa kládol na vytváranie neohrozeného, podporujúceho a obohateného prostredia a na to, aby sa deti učili zaujímavo, aby boli v triednych kolektívoch šťastné, aby do školy chodili s radosťou a zvedavým očakávaním.

V priebehu roku 1993 vzniklo na ZŠ Majerníkova 60 v Bratislave neformálne vzdelávacie centrum s celoslovenskou pôsobnosťou a datuje sa aj spolupráca s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave, s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, s Filozofickou fakultou UK v Bratislave. Vzdelávacie centrum realizovalo semináre pre študentov vysokých škôl, celoslovenské semináre a konferencie ITV, spolupracovalo na spoločných projektoch OSF a PHARE s mimovládnymi organizáciami, Britskou radou, NOS, NPOA, SOKRATES, Združením pre podporu alternatívnych a inovačných programov vo vzdelávaní, Nadáciou pre deti Slovenska. V tomto roku začína tiež spolupráca s metodickými centrami, odbormi školstva, slovenskými a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami.

Medzi podstatné podmienky, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú dosiahnutie vyššej kvality inovačného programu, patrí stabilizovanie, osobnostný a odborný rozvoj pedagogického kolektívu s dôrazom na rozhodujúcu úlohu učiteľa ako aktéra zmeny. Jeho osobnostný rozvoj, tvorivosť, personálne a  interpersonálne zručnosti, schopnosť konštruktívne a  kooperatívne riešiť problémy a  konflikty, jeho celková pedagogická spôsobilosť a otvorenosť pre nové, boli dôležitými činiteľmi zmeny výchovno-vzdelávacej práce. Učiteľ nemenil len svoje vyučovacie metódy a postupy či vyučovací obsah a učebné prostredie, ale menil a rozvíjal i sám seba a tiež svoju rodinu, čo je zložitý a dlhodobý proces.

V rokoch 1993 - 1997 sa vzdelávacie centrum podieľalo na inováciách učebných osnov a rozvinutí programu ITV na celom Slovensku, tiež na tvorbe a realizácii tréningov zameraných na inovácie kurikula. V rámci projektu PHARE bolo na Slovensku vytvorených 12 klubov ITV, boli vydané metodické publikácie pre učiteľov 1., 2., 3. a 4. ročníka ZŠ, vychádzal časopis EDUKO.

V roku 1997 sa Nadácia S. Kovalikovej transformovala na Asociáciu S. Kovalikovej (ASK), ktorá sa v spolupráci s PF TU v Trnave a PF UMB v Banskej Bystrici (v rámci projektu HESP) stala odborným garantom pri realizácii špecializačno-inovačného štúdia ITV. V tomto roku boli certifikovaní prví tréneri ITV.

V roku 1998 boli tréningové programy ASK akreditované na MŠ SR. Uskutočňoval sa tiež projekt v spolupráci s Britskou radou na Slovensku, týkajúci sa prípravy manažérov vzdelávania a riadiacich pracovníkov v školstve.

V priebehu rokov 1998 - 2001 ASK realizovala odbornú prípravu lektorov ITV. Iniciatívne spolupracovala pri vzniku 27 klubov ITV na Slovensku, ktoré sa stali regionálnymi vzdelávacími centami pre pedagogické inovácie. Prostredníctvom návštev v triedach, kde sa učilo inovatívne, ASK prezentovala modernosť a pokrokovosť slovenského školstva aj pre pozorovateľov - návštevy zo zahraničia. Podieľala sa na realizácii okresných konferencií ITV a metodických dní v regiónoch Slovenska.

O význame práce ASK svedčia aj ocenenia Ministerstva školstva SR - udelenie veľkej medaily sv. Gorazda S. Kovalikovej, udelenie malej medaily sv. Gorazda sr. P. Walshovej, prepožičanie čestného názvu prvej škole s programom ITV ZŠ Majerníkovej 60 v Bratislave - škola J. A. Komenského.

Záverečná správa o experimentálnom overovaní ITV z roku 2001, ktorú vypracoval ŠPÚ hovorí: „Dôsledná a komplexná realizácia projektu ITV prináša do atmosféry školy výrazný humanizujúci aspekt a to tak z hľadiska rozvoja osobnosti a záujmov jednotlivých žiakov, ako aj vzhľadom na vzťahy v sociálnych skupinách, kde kladie dôraz na morálne aspekty dodržiavaním celoživotných zásad a pravidiel... Tento výrazný výchovný aspekt modelu považujeme za jednu z možností, foriem predchádzania negatívnym sociálnym javom... Model je možné považovať z odbornej stránky za najfundovanejší, najprepracovanejší vzhľadom na obsahovú i metodickú stránku ako aj vzhľadom na systém prípravy učiteľov na jeho realizáciu (čo je slovenským prínosom)." (Marušincová, E. a kol. 2001. Záverečná správa gestora o experimentálnom overovaní výchovno-vzdelávacieho projektu Integrované tematické vyučovanie v ZŠ J. A. Komenského, Majerníkova 60 v Bratislave. Bratislava : ŠPÚ. 126 s). A ešte slová bývalej žiačky: „Chodila som na túto školu deväť rokov, počas ktorých som školu nevnímala ako povinnosť, ale ako zábavu. Nebol strach, nebol stres, bola len zábava a vzdelávanie. Nepamätám sa, že by som sa niekedy na hodinách nudila. Teraz som na gymnáziu a nudím sa pomerne často... Na mojej škole nepotlačovali náš talent, naopak objavili, v čom sme dobrí a rozvíjali naše schopnosti. Každého individuálne a zároveň spolu." (Úryvok z bulletinu k oslavám 10. výročia založenia školy).

Spracovala PhDr. Darina Gogolová,PhD.