V súvislosti s realizačnou fázou kurikula zahrňujú niektoré kurikulárne modely tiež „neevidované" pôsobenie prostredia - tzv. skryté kurikulum, ktoré ovplyvňuje osobné a sociálne kompetencie žiakov, ale aj ich celkovú školskú úspešnosť. V skrytom kurikule sa manifestujú celková kultúra školy, sociálna klíma školy a triedy, získané sociálne skúsenosti žiakov v rámci sociálnej interakcie v reálnom živote školy, činnosti, ktoré uskutočňujú, ich skúsenosti, hodnoty, postoje, vzory správania sa a celkový proces ich učenia (sa). Akceptovanie významu skrytého kurikula, ako nás o tom denne presviedča pedagogická prax, ale aj výsledky experimentálneho overovania (Marušincová, 2001) a pedagogického výskumu nás viedli k prijatiu širšieho konceptu kurikula - ako obsahu „celkovej - každej skúsenosti, ktorú žiaci získavajú v škole a v činnostiach vzťahujúcich sa ku škole, jej plánovanie a hodnotenie"(Průcha, Walterová a Mareš, 2001, s. 110). Takéto chápanie poskytuje teoretický rámec nielen pre inovácie učebného obsahu, metód a foriem vyučovania, ale umožňuje zaoberať sa aj možnosťami osobnej a sociálnej výchovy žiakov.

V tomto zmysle má kurikulum podporovať osobnostný rozvoj, posilňovať celostné vzdelávanie a výchovu, klásť dôraz na sociálne učenie, zameranie žiakov na budúce povolanie, na spokojný a zmysluplný život.