Školské kurikulum odovzdáva existujúce poznanie novej generácii, čiže musí byť v určitom rozsahu aj „kurikulom minulosti" (Curriculum of the Past). Zároveň však má reagovať na potreby budúcnosti. „Kurikulum budúcnosti" (Curriculum of the Future) si nekladie za cieľ len odovzdávanie poznania / „vedenia" (knowledge), ale predovšetkým pripraviť mladú generáciu na jej aktívnu rolu (M. Young, 1998). „Vedenie" (to, čo vieme, čím disponujeme - poznatky, zručnosti, spôsobilosti, schopnosti, postoje, hodnotová orientácia...) potom nie je niečo, čo je potrebné sa naučiť, ale zdôrazňované je aktívne utváranie „vedenia", t. j. učenie ako aktívny konštruktívny proces (J. Gilbertová, 2005, 2006). Učenie potom neznamená osvojovanie si poznatkov a ich ukladanie do pamäti, ale učenie je aktívne utváranie (tvorba). ,.„Vedenie" teda nie je niečo mimo nás, čo vytvorili iní a my si to musíme osvojiť. „Vedenie" je niečo, čo spoluvytvárame. Rozdiely medzi kurikulom minulosti a budúcnosti vystihuje nasledujúca tabuľka (voľne podľa Gregera, 1999 na základe M. Younga).

 

Kurikulum minulosti

Kurikulum budúcnost

 „vedenie" a učenie je účelné a zmysluplné samo osebe

také poňatie „vedenia", ktoré kladie dôraz na to, že učiaci sa, sami môžu vystupovať ako aktívni spolutvorcovia sveta (aj vedenia)

zameriava sa predovšetkým na odovzdávanie dosiahnutého poznania

 zameriava sa nielen na odovzdávanie existujúceho poznania, ale kladie tiež dôraz na utváranie nového vedenia (resp. jeho pretváranie)

kladie väčší dôraz na predmetové znalosti (subject knowledge), než na „vedenie" vyjadrujúce vzťahy medzi predmetmi

zdôrazňuje nadpredmetový a medzi-predmetový prístup, vzájomnú previazanosť jednotlivých oblastí poznania naprieč oblasťami, obormi, či predmetmi

predpokladá hierarchiu a hranicu medzi školským a každodenným poznaním / „vedením", a tým sťažuje prenos „školského vedenia" do každodenného života (jeho aplikáciu)

kladie dôraz na relevantnosť „vedenia" získaného v škole na riešenie každodenných problémov (kritika odtrhnutia školského vzdelávania od bežného života)

  

Upravené podľa BAGALOVÁ, Ľ.: 2008. Kurikulum, In PIOVARČIOVÁ, T. A KOL.: Škola ako otvorená učiaca sa organizácia, NDS ASK.