Regionálne vzdelávacie centrum Asociácie S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku v  ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Bratislave.

si Vás dovoľuje pozvať na tréningový program

 

Vysoko efektívne učenie - základy

Integrované tematické vyučovanie v základných a stredných školách

www.skola21.sk, www.ask21.sk

 

Ciele programu:

  • Poskytnúť základné informácie o overenom inovačnom vzdelávacom programe Vysoko efektívne učenie (VEU) podľa S. Kovalikovej.
  • Rozvinúť  schopnosti  účastníkov pracovať s metodikou rozvoja životných zručností − sociálnych kompetencií,  facilitovať učenie.
  • Podporiť uplatňovanie  zmysluplného zážitkového učenia s možnosťou výberu.

 

Hlavné témy tréningov:

  • Princípy a zložky Vysoko efektívneho učenia
  • Tvorba bezpečného, podporujúceho prostredia pre učenie
  • Proces rozvoja životných zručností - sociálnych kompetencií
  • Zážitkové učenie s možnosťou výberu, integrovaný tematický blok vo vyučovaní.

 

Miesto konania:

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25,  Bratislava – Rača

 

Odborné garantky  programu VEU na Slovensku: PhDr. Ľubica Bagalová, PhD., RNDr. Tatiana Piovarčiová

Trénerky: RNDr. Tatiana Piovarčiová,  PhDr. Darina Gogolová, PhD.

 

Termíny a obsah  tréningov:

1. tréning: 1. - 2. júl 2014,  9. 00 – 17. 00 hod.

Na základe zážitkového učenia sa zoznámime s princípmi Vysoko efektívneho učenia v školskej triede a s nástrojmi ako ho vytvárať. Budeme sa venovať metódam rozvoja aktívneho počúvania, spolupráce, spôsobom vedenia  komunity, vytváraniu triednych pravidiel  a ďalším  postupom vytvárania  bezpečného a podporujúceho prostredia pre učenie,  rozvoj  sebaúcty detí, mladých ľudí. Individuálne aj v skupinách budeme  pracovať na aplikačných úlohách, rozvíjajúcich sociálne kompetencie.

 2. tréning: 10. -11. október 2014,   9. 00 – 17. 00 hod.

Zoznámime sa s rôznymi štýlmi učenia sa podľa H. Gardnera prostredníctvom  zážitkového integrovaného  tematického bloku o skutočnom a virtuálnom priateľstve. Spoznáme štruktúru tematického bloku a spôsoby reflexie učenia. Zoznámime sa s metódami sebareflexie, hodnotenia rozvoja sociálnych kompetencií. Budeme tvoriť námety na projekty a integrované tematické bloky na rozvoj sociálnych kompetencií detí, mladých ľudí. Vytvoríme si akčný plán využitia získaných poznatkov a skúseností vo svojej pedagogickej praxi.

 

Účastnícky poplatok bez skúšky: 130,- €

Z vložného sú hradené náklady na vzdelávanie, tréningové materiály, občerstvenie.

Administratívny poplatok za skúšku 39,- €.

Koordinátorka tréningu: Dana Osuská, osuska@zskomenskehoba.sk   tel. č.0915117631

Potvrdenie účasti na www.ask21.sk novinky do 1. 6. 2014

Tréningový program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako aktualizačný programu kontinuálneho vzdelávania.

 

Podmienkou úspešného ukončenia programu, získania 15-tich kreditov je absolvovanie najmenej 80 % hodín prezenčnej formy vzdelávania (tréningov), úhrada administratívneho poplatku 39,- €, záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Záverečná prezentácia bude pozostávať z odprezentovania dvoch integrovaných vyučovacích blokov s vybranou tematikou, vytvorených prostredníctvom skupinovej práce.

Výstupom dištančnej časti vzdelávania bude opis desiatich aktivít prispievajúcich k vytvoreniu bezpečného prostredia v triede.

Program je základným modulom  prípravy pedagógov na prácu  s modelom Vysoko efektívne učenie podľa S. Kovalikovej.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami

 

 

pozvánka na stiahnutie: