Ciele programu:

  • Poskytnúť základné informácie o overenom inovačnom vzdelávacom programe Vysoko efektívne učenie (VEU) podľa S. Kovalikovej.
  • Rozvinúť  schopnosti  účastníkov pracovať s metodikou rozvoja životných zručností − sociálnych kompetencií,  facilitovať učenie.
  • Podporiť uplatňovanie  zmysluplného zážitkového učenia s možnosťou výberu.

 

Hlavné témy tréningov:

  • Princípy a zložky Vysoko efektívneho učenia
  • Tvorba bezpečného, podporujúceho prostredia pre učenie
  • Proces rozvoja životných zručností - sociálnych kompetencií
  • Zážitkové učenie s možnosťou výberu, integrovaný tematický blok vo vyučovaní.

 

Miesto konania:

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25,  Bratislava – Rača

 

Odborné garantky  programu VEU na Slovensku: PhDr. Ľubica Bagalová, PhD., RNDr. Tatiana Piovarčiová

Trénerky: RNDr. Tatiana Piovarčiová,  PhDr. Darina Gogolová, PhD.

 

Termíny a obsah  tréningov:

1.      tréning: 6. - 7.  máj 2016,  9. 00 – 17. 00 hod.

Na základe zážitkového učenia sa zoznámime s princípmi a  praktickými nástrojmi Vysoko efektívneho učenia. Budeme sa venovať metódam rozvoja aktívneho počúvania, spolupráce, spôsobom vedenia  komunity, vytváraniu triednych pravidiel  a ďalším  postupom vytvárania  bezpečného a podporujúceho prostredia pre učenie,  rozvoj  sebaúcty detí, mladých ľudí. Individuálne aj v skupinách budeme  pracovať na aplikačných úlohách, rozvíjajúcich sociálne kompetencie.

 

2.       tréning: 27. - 28.  september 2016,   9. 00 – 17. 00 hod.

Zoznámime sa s rôznymi štýlmi učenia sa podľa H. Gardnera prostredníctvom  zážitkového integrovaného  tematického bloku o skutočnom a virtuálnom priateľstve. Spoznáme štruktúru tematického bloku a spôsoby reflexie učenia. Zoznámime sa s metódami sebareflexie, hodnotenia rozvoja sociálnych kompetencií. Budeme tvoriť námety na projekty a integrované tematické bloky na rozvoj sociálnych kompetencií detí, mladých ľudí. Vytvoríme si akčný plán využitia získaných poznatkov a skúseností vo svojej pedagogickej praxi.

 

Účastnícky poplatok bez skúšky: 130,- €

Z vložného sú hradené náklady na vzdelávanie, tréningové materiály, občerstvenie.

Administratívny poplatok za skúšku 39,- €.

Koordinátorka tréningu: Dana Osuská, osuska@zskomenskehoba.sk   tel. č.0915117631

Potvrdenie účasti na www.ask21.sk novinky do 17. 3. 2016

Tréningový program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako aktualizačný programu kontinuálneho vzdelávania.

 

Prihlasovať sa môžete aj cez online kontaktný formulár:

 

V prílohe nájdete pozvánku s detailnými informáciami.