Príbeh ASK – chronologicky v číslach a faktoch  

Príbeh Asociácie S. Kovalikovej (ASK) je zároveň aj príbehom integrovaného tematického vyučovania (ITV) na Slovensku. Ich prvopočiatky v roku 1992 boli „predpripravené" a umožnené už v roku 1989 - zásadnými spoločenskými zmenami v našej republike, ktoré boli dobrou živnou pôdou pre inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu väčšinou iniciatívami zdola, priamo od učiteľov, z prostredia škôl. Takýmto bolo aj ITV - jeden z humanistických inovačných edukačných modelov, ktorý vníma efektívne učenie (sa) ako holistické - celostné a v súlade s osobnostným rozvojom dieťaťa či mladého človeka.

Ako a kde sa to všetko začalo? V máji 1992 sa uskutočnil seminár ITV v Starej Lesnej, ktorého sa zúčastnila charizmatická učiteľka S. Kovalikova. Veľmi presvedčivo prezentovala podstatu spôsobu vyučovania prostredníctvom modelu ITV, vhodného pre každé dieťa a zabezpečujúceho nielen jeho vzdelávanie ale aj výchovu. V priebehu tohto roku bol podaný projekt o experimentálnom overovaní ITV a tiež vznikla predchodkyňa ASK - Nadácia S. Kovalikovej. Gestorom experimentálneho overovania ITV až do roku 2001 bol pôvodne Výskumný ústav pedagogický, neskôr Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v Bratislave. V auguste 1992 bola otvorená škola s programom ITV. Stala sa ňou sídlisková škola - ZŠ na Majerníkovej ulici 60 v Bratislave. Nastalo intenzívne vzdelávanie učiteľov v metódach ITV - hŕstka nadšencov sa nielen oboznamovala s novým výchovno-vzdelávacím programom, ale súčasne ho aplikovala pri tvorbe integrovaných vyučovacích blokov, projektov, celoročných tém. Všetko bolo zároveň používané pri vyučovaní, v triedach. Dôraz sa kládol na vytváranie neohrozeného, podporujúceho a obohateného prostredia a na to, aby sa deti učili zaujímavo, aby boli v triednych kolektívoch šťastné, aby do školy chodili s radosťou a zvedavým očakávaním.

Celý článok História ASK