edukacny modelEdukačný model , odborne na Slovensku garantovaný Asociáciou S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku, bol úspešne experimentálne overený (ŠPÚ, 2001). Ako sa uvádza v záverečnej správe z experimentálneho overovania, „...program možno považovať z odbornej stránky za najfundovanejší, najprepracovanejší vzhľadom na obsahovú i metodickú stránku, ako aj vzhľadom na systém prípravy pedagógov na jeho realizáciu". Silnou stránkou modelu je tiež prepracovaná metodika rozvoja osobných a sociálnych kompetencií.MARUŠINCOVÁ, E. a KOL. 2001. Záverečná správa gestora o experimentálnom overovaní výchovno-vzdelávacieho projektu Integrované tematické vyučovanie v ZŠ J. A. Komenského, Majerníkova 60 v Bratislave. 126 s. Bratislava : ŠPÚ, 2001

 

 

 

Spolupráca ASK na projektoch v oblasti inovácií vzdelávania:

  • s Metodicko pedagogickým centrom na realizácii špecializačno inovačného štúdia učiteľov avedúcich pracovníkov vBanskej Bystrici, vPúchove, Poprade, Dunajskej Strede, vo Veľkom Krtíši, v Michalovciach, v Prešove avďalších mestách na Slovensku,
  • s International Child development Initiatives(ICDI) Netherlands, Nadáciou pre deti Slovenska (NDS), Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) vprojekte Rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom detí amladých ľudí (2003 - 2005),
  • s NDS, MŠ SR, ŠPÚ vprojekte Matraflex - Rozvoj životných zručností akľúčových kompetencií detí amládeže (výstup: Súbor nástrojov na podporu pedagogických inovácií na Slovensku), 2007,
  • s NDS rozširuje metodiku rozvoja životných zručnosti/sociálnych aosobných kompetencií vškolskom aj mimoškolskom prostredí arozvíja mediálnu výchovu - ochranu detí pre nevhodným obsahom,
  • ASK bola partnerom NDS vprojekte Škola ako otvorená učiaca sa organizácia, 2006 - 2008,
  • odborníci ASK participovali na kvalitatívnom prieskume avytvorení štúdie Novo vynárajúce sa potreby detí v projekte Inovačný prístup k profesionalizácii práce sdeťmi, realizovanom spodporou Iuventy a fondu Európske Únie - grantovej schémy Leonardo da Vinci, v spolupráci s medzinárodnými partnermi Civil Society Development Foundation (Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile) z Rumunska a International Child Development Initiatives zHolandska, 2008 - 2010,

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) odporúčal vyučovanie podľa programuVEU/ ITV realizovať ako overenú inovačnú formu výchovno - vzdelávacieho pôsobenia na 1. a 2. stupni základných škôl v Slovenskej republike, na základe priaznivých výsledkov zistených ŠPÚ.