Vysoko efektívne učenie/ITV prináša do tried zmeny v troch oblastiach:

 • rozvíjanie učebných osnov,
 • vytváranie pozitívnej sociálnej klímy,
 • používanie efektívnych vyučovacích stratégií založených na spolupráci.

Učenie

 • V procese učenia sú zvýraznené sociálne, demokratické, všeľudské hodnoty.
 • Učenie je zmysluplné, prepojené so skutočným životom.
 • Výchovno-vzdelávací proces poskytuje príležitosti pre možnosť výberu úloh, činností, aktivít vzhľadom na modality učenia.
 • V triede je vytvorená pokojná a priateľská atmosféra.
 • Zámerne sa rozvíja tvorivosť detí a ich sebaúcta.
 • Cielene sú rozvíjané sociálne a osobné kompetencie.
 • Dodržiavajú sa triedne pravidlá a dohody.
 • Uplatňuje sa spolupráca a kooperatívne učenie.
 • Poskytuje sa osobná a vyvážená spätná väzba. Pri hodnotení sa zdôrazňuje dosahovanie osobného pokroku.
 • Organizácia vyučovania prebieha v rôznych formách (učebné bloky, hodiny, tematické dni, týždne a pod.).

Deti

 • Sú tvorivé, otvorene, kultivovane komunikujú, prejavujú kritické myslenie aj v kontakte s dospelými, vedia zaujať stanovisko.
 • Dokážu spolupracovať pre spoločný cieľ.
 • Sú motivované k celoživotnému učeniu.
 • Strach z neúspechu a zlyhania je výrazne nižší ako v tradičných triedach.

Prostredie

 • Pôsobí útulne, esteticky.
 • V triede je poriadok, veci a vybavenie triedy sú dobre zorganizované.
 • Obsahuje predmety z reálneho sveta, makety a ďalšie podnety k učeniu, téme, ktorá sa práve v triede vyučuje.

Spolupráca s rodičmi

 • Neobmedzuje sa na informovanie o prospechu a správaní sa detí.
 • Pravidelne sa uskutočňujú oslavy učenia s rodičmi.
 • Existujú možnosti konzultácií s učiteľmi.
 • Uskutočňujú sa spoločné aktivity pre deti, rodičov a učiteľov.

Učiteľ

 • Správa sa k deťom láskavo a priateľsky..
 • Modeluje svojím správaním životné zručnosti, ktoré u detí rozvíja.
 • Uplatňuje individuálny prístup k dieťaťu.
 • Absolvoval aspoň 40 hodín vzdelávania v metódach vysoko efektívneho učenia.
 • Neustále sa vzdeláva.
 • Zúčastňuje sa výmeny skúseností s kolegami.