www.skola21.sk

Motto:

Dobrá správa je - veľa škôl sa dnes mení k lepšiemu, zlá správa je, že svet sa mení rýchlejšie ako naše školy.

                                                                                                                                                       Willard R. Daggett

Jednou z kľúčových úloh školy pri vzdelávaní detí, mladých ľudí, v dnešnom meniacom sa svete je tvorba prostredia, ktoré:

  • podporuje zmysluplné učenie a kritické myslenie,
  • poskytuje reálnu možnosť výberu spôsobu učenia vzhľadom na dosiahnutie osobného maxima,
  • umožňuje a rozvíja otvorenú partnerskú komunikáciu,
  • podporuje výchovu k hodnotám,
  • podporuje spoluprácu a akceptáciu rôznorodosti.

Ide o prostredie, ktoré umožňuje deťom, mladým ľuďom, dennodenne žiť zaujímavý a podnetný život, a nie sa naň iba pripravovať.

Vytvoriť takéto prostredie vyžaduje nielen zabezpečiť vyučovanie cudzích jazykov, využívanie moderných technológií v škole, inováciu a redukciu učebného obsahu, zvládnutie nových pedagogických metód a postupov učenia, ale hlavne podporu stáleho procesu odborného a osobnostného rastu všetkých jednotlivcov, tímov a školy ako celku. Ide o permanentný procese formovania školy ako otvoreného systému, učiaceho sa spoločenstva.

Škola ako systém vzniká nielen ako dielo tvorivých a obetavých učiteľov. Je produktom spolupráce všetkých zainteresovaných - pedagógov, rodičov, detí, mladých ľudí a celej komunity.

Chceme vytvoriť školy pre dobrých žiakov a dobrých učiteľov, na úžitok celej komunity. Tradičné chápanie školy ako prostriedku na učenie, výchovu a vzdelávanie detí je potrebné presunúť k vnímaniu, že hlavným cieľom všetkých zainteresovaných je vytvoriť „dobrú školu" - podporujúce prostredie na učenie a rozvoj. Obvykle hovoríme o dobrej škole vtedy, keď sa jej žiaci umiestňujú na prvých miestach v súťažiach, olympiádach, či celoštátnom testovaní vedomostí deviatakov.

Vytváranie školy pre 21. storočie vnímame ako proces permanentnej zmeny, v ktorom je potrebné opustiť zaužívané prístupy „takto sme to vždy robili" a vydať sa na cestu objavovania a hľadania, ako to môžeme robiť novým spôsobom, vytvárať vlastný obraz otvoreného učiaceho sa spoločenstva. Vydať sa na túto cestu znamená „bežať dlhú trať", kde sú prvé stabilnejšie výsledky viditeľné po 3-5 až 7-mich rokoch a vo svojej podstate sa „beh" nikdy nekončí. Je to však podnetná cesta, ktorá je sama osebe aj cieľom, pretože je zdrojom učenia.

Pre túto „podnetnú cestu" je vytvorený súbor ukazovateľov školy pre 21.storočie. Obsahuje niektoré kľúčové míľniky, ktoré môžu pomôcť na ceste. Je možné ich využiť ako pomôcku pri:

  • vytváraní vlastného obrazu inovatívnej školy, 
  • tvorbe vlastnej profesionálnej identity učiteľov a rozvoji profesných kompetencií,
  • uvedomení si možností vytvárať podnetné učebné prostredie pre deti a mladých ľudí, podporovať ich sebauvedomenie a sebaúctu,
  • rozvíjaní spolupráce s rodičmi,
  • ytváraní pocitu príslušnosti detí, učiteľov, rodičov k školskému, komunitnému spoločenstvu.

Vytváranie podporujúceho prostredia pre učenie sa a rast závisí od záujmu a snáh všetkých zúčastnených jednotlivcov a tímov. Kľúčovú úlohu pri týchto snahách má vedenie, manažment školy.

Podľa skúseností z pedagogickej praxe úspech pri vytváraní školy pre 21. storočie nezávisí iba od mimoriadnych schopností jednotlivcov, učiteľov, riaditeľov, ale rovnako aj od pevného presvedčenia o zmysle takéhoto konania, odhodlania konať a od vytrvalosti na ceste zmeny.