I. Oblasti  vnútroškolského vzdelávania prostredníctvom Vysoko efektívneho učenia

1. oblasť  

Vytváranie prostredia pre efektívne učenie

 • Charakteristika vysoko efektívneho učenia/ITV
 • Metodika rozvoja životných zručností/ sociálnych aosobných kompetencií
 • Kooperatívne učenie a podpora spolupráce
 • Tvorba obohateného prostredia triedy

 2. oblasť  

Rozvoj vyučovacích osnov

 • Zmysluplné učenie, základy práce sintegrovaným kurikulom
 • Konceptuálne učenie, tvorba kľúčového učiva, aplikačných úloh amožnosť výberu
 • Inovačné metódy práce svyučovacím obsahom, vysoko efektívne učenie/ITV pre pokročilých (modelový týždeň)
 • Tvorba celoročnej témy
 • Využívanie zážitkového učenia „byť tam"
 • Zámerný pohyb

3. Oblasť  

Spolupracujúce stratégie

 • Tvorivá dielňa  práce s integrovaným kurikulom pre učiteľov jednotlivých stupňov
 • Spolupráca srodičmi aoslavy učenia vtriede
 • Spolupráca v komunite

4. oblasť

Hodnotenie  a spätná väzba

 • Druhy hodnotenia žiakov, skupín
 • Okamžitá spätná väzba vprocese učenia
 • Techniky dávania aprijímania spätnej väzby

 

Skúsenosti inovatívnych škôl potvrdzujú, že je dôležité, aby pedagógovia absolvovali postupne aspoň nasledovné základné tréningy:

   §    Základy Vysoko efektívneho učenia - Charakteristika zložiek efektívneho učenia

   §    Metodika rozvoja sociálnych a osobných kompetencií  (životných zručností)

   §    Kooperativne riešenie konfliktov

   §    Zmyslupné učenie, základy práce s integrovaným kurikulom

   §    Kooperatívne učenie a podpora spolupráce

 

II. Obsah a hlavné témy tréningov

1. oblasť

Vytvorenie základov pre  Vysoko  efektívne učenie/ITV

Obsah: Princípy a zložky Vysoko efektívneho učenia, uplatňovanie pozitívneho riadenia triedy a  metodiky rozvoja sociálnych a osobnostných kompetencií ako súčasť kurikula, vytváranie základov pre kooperatívne učenie.

Hlavné témy:

 • Zložky vysoko efektívneho učenia

Neprítomnosť ohrozenia, obohatené prostredie, možnosť výberu, zmysluplný obsah, adekvátny čas, spolupráca, okamžitá spätná väzba, zámerný pohyb a dokonalé zvládnutie ako kľúč k účinnosti Vysoko efektívneho učenia/ITV. Vytváranie mozgovo-kompatibilnej triedy  ako prostriedku  na zvyšovanie efektívnosti učenia, školskej úspešnosti  a rozvoja osobnosti dieťaťa. Postupnosť pri zavádzaní mozgovo-kompatibilných zložiek.

 • Pedagogická komunikácia a pozitívne riadenie triedy

Prostriedky vytvárania neohrozeného prostredia v triede (komunita, pravidlá života v triede,  sociálne zručnosti  a postupy). Druhy pedagogickej komunikácie.

Inovačné spôsoby vyučovania založené na reagovaní na novo vynárajúce sa potreby detí, oblasti novo vynárajúcich sa potrieb detí na Slovensku.

 • Význam používania pravidiel života vtriede

Význam používania pravidiel života ako jeden z prostriedkov vyváranie neohrozeného prostredia v triede (aktívne počúvanie, dôvera, vzájomná úcta, pravdivosť, najlepší osobný výkon). Spôsoby zavádzania, nácviku a upevňovania fungovania pravidiel v školskej triede.

 • Sociálne zručnosti ako kritériá a vzory sociálneho správania

Sociálne zručnosti ako kritériá a vzory sociálneho správania  (sebaúcta, priateľstvo, starostlivosť, spolupráca, zodpovednosť, pružnosť myslenia, odvaha, riešenie problémov, trpezlivosť, čestnosť, zmysel pre humor, zvedavosť, iniciatíva, snaha, vytrvalosť, organizácia). Spôsoby zavádzania, trénovania a rozvíjania u žiakov. Modelovanie sociálnych zručností  učiteľom. Používanie cielenej reči na sociálne zručnosti. Hodnotenie dosiahnutého rozvoja sociálnych zručností.

 2. oblasť

Rozvoj vyučovacích osnov

Obsah: Zmysluplné učenie, základy práce s integrovaným kurikulom,  konceptuálne učenie, tvorba aplikačných úloh, tvorba celoročnej témy. 

Hlavné témy:

 • Vyučovanie vsúvislostiach, medzipredmetová integrácia, tvorba scenárov integrovaných učebných blokov, tvorba aplikačných úloh podľa Gardnerovej teórie viacnásobnej inteligencie aBloomovej taxonómie.
 • Možnosti integrácie vyučovacích osnov, vzorové schémy, reťazce súvislostí zučiva, stavebné kamene integrovaného učebného bloku, druhy kľúčového učiva, náčrt možností tvorby projektov rôzneho rozsahu.
 • Celoročná téma ako poznávacia štruktúra a jej komponenty (podtémy a tematické časti). Náležitosti celoročnej témy: zjednocujúca idea, logické zdôvodnenie a organizujúci aspekt. proces tvorby celoročnej témy (téma, podtémy, kľúčové učivo a aplikačné úlohy).