Cieľom tréningov pre manažment je hlavne prehĺbenie systémového, strategického myslenia, rozvoj podporujúceho štýlu vedenia ľudí a  výmena skúsenosti z riadenia školy.

 Ide hlavne o nasledujúce témy:

  • Riadenie zmeny
  • Strategické plánovanie
  • Vedenie ľudí amotivácia
  • Rozvoj pracovníkov
  • Spolupráca v komunite
  • Evalvácia a autoevalvácia školy
  • Tímová spolupráca
  • Facilitácia spolupráce a učenia
  • Koučovanie a poradenstvo

Významnou súčasťou všetkých vzdelávacích rozvojových aktivít je výmena skúseností medzi účastníkmi. Pre naplnenie tohto cieľa  možno hlavne  v dlhodobých programoch cielene  využívať  aj  metódu Open Space.

Je vhodné, keď sa okrem riaditeľov a zástupcov škôl tréningov zúčastňujú aj vedúci tímov v školách.

Pedagógovia aj zamestnanci školy by mali mať možnosť vybrať si z ponuky vzdelávacích aktivít tie,  ktoré vnímajú pre seba ako prospešné a  sú v súlade s ich osobnými  plánmi. Minimálny program školy, postupnosť  zavádzania inovačného programu školského vzdelávacieho programu, zvyčajne stanovuje, ktoré tréningy potrebuje  absolvovať každý zamestnanec školy.