Čo charakterizuje školu pre 21. storočie?

„Dobrú školu pre 21. storočie" charakterizujeme súborom znakov, ukazovateľov, ktoré možno použiť na sebareflexiu školy. Súbor umožňuje zistiť mieru rozvoja vašej školy vo viacerých ukazovateľoch a súčasne si stanoviť ciele, stratégie pre ďalší rozvoj. Ukazovatele predstavujú opisy správania, procesov, foriem, prostredia a zdrojov. Majú rôznu úroveň všeobecnosti. Opisujú 5 hlavných úrovní, miery výskytu daného ukazovateľa v živote školy. Boli vytvorené na základe skúseností inovačných škôl, najmä s programom Integrované tematické vyučovanie/ITV - Vysoko efektívne učenie. Hlavným kritériom ich výberu bolo zaznamenať overené skúsenosti zo školskej praxe, uviesť čo najviac významných skúseností.

Opísané ukazovatele si nerobia nárok na úplnosť. Je pravdepodobné, že inovátori objavia vlastné cesty a opíšu ďalšie ukazovatele. Zdieľanie skúseností zabezpečí, že súbor ukazovateľov bude živý a bude odrážať reálnu skutočnosť.

Ukazovatele sú rozdelené do piatich hlavných oblastí života školy, ktoré tvoria inovačnú štruktúru:

 

Použité materiály:

  • Inovatívne školy - inovačný rámec, Microsoft - Partneri vo vzdelávaní, 2009.
  • Výsledky experimentálneho overovania programu Integrované tematické vyučovanie (ITV) na ZŠ J. A. Komenského na Majerníkovej 60 v rokoch 1992 - 2001, uskutočneného Asociáciou S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku (ASK), v spolupráci s ŠPÚ.
  • Skúsenosti škôl s programom Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie/ITV hlavne na ZŠ J. A. Komenského v Bratislave, Majerníkova 60, v Tatranskej alternatívnej škole v Poprade, v Základnej škole Smetanov háj 286/9 v Dunajskej Strede, v ZŠ Valča a ďalších.
  • Výstupy projektu 112 302 204 77 - Otvorená škola ako učiaca sa organizácia, 2008. Projekt bol realizovaný v Nadácii pre deti Slovenska s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, opatrenie 3.2 Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov v spolupráci s Asociáciou S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku a s partnerskými školami - Základnou školou Smetanov háj 286/9 v Dunajskej Strede a so Základnou školou s Materskou školou na Ul. 29. augusta 171/44 v Poprade.