Asociácia S. Kovalikovej:
  • uskutočnila tréningy, workshopy VEU/ITV pre viac ako 11 600 účastníkov na celom Slovensku,
  • realizovala špecializačno inovačné štúdium vspolupráci sTrnavskou univerzitou, Univerzitou Mateja Bela vBanskej Bystrici, sMetodicko - pedagogickým centrom mesta Bratislava amesta Prešov (1997-2006),
  • od roku 1998 vzdeláva na základe akreditovaných vzdelávacích programov MŠ SR Vytváranie podmienok pre efektívne učenie, efektívne riešenie problémov apodnecovanie individuálneho učenia aosobnostného rozvoja,
  • uskutočnila pre pedagógov štyri celoslovenské aviaceré regionálne konferencie ITV (1997 -2001),
  • vydala metodické materiály pre pedagógov pracujúcich sedukačným programom VEU/ITV,
  • poskytuje tréningy, poradenské akonzultačné služby pre rodičov, pedagógov ariadiacich pracovníkov škôl vedukačnom programe VEU/ITV.