Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie

Ucelený vzdelávací program Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie (ďalej VUE), bol na Slovensku overovaný deväť rokov - od 1992 do 2001.

Inovačný edukačný program VEU zohľadňuje aktuálne otázky občianskeho a etického rozmeru súčasnej spoločnosti. Predstavuje komplexný program, ktorý v sebe integruje všetky princípy efektívneho učenia. Model vychádza z biológie učenia posledných desaťročí. Dôraz kladie nielen na vedomosti, ale v rovnakej miere aj na rozvoj osobnosti dieťaťa. V našich podmienkach je pre svoju otvorenosť tvorivo rozvíjaný a modifikovaný. Základnými prvkami modelu VUE sú prvky efektívneho učenia - mozgovokompatibilné zložky učebného prostredia. Patria sem: neprítomnosť ohrozenia a podporujúce prostredie, zmysluplný obsah, možnosť výberu, obohatené prostredie, spolupráca, adekvátny čas, okamžitá spätná väzba, dokonalé zvládnutie, cielený pohyb. (Kovalikova, S., Olsenová, K., 1996).

VUE poskytuje možnosť výberu spôsobu osvojenia učiva, vzhľadom na individuálne danosti dieťaťa. Prostredníctvom aplikačných úloh, z ktorých niektoré sú povinné a niektoré výberové, si učiteľ môže overiť, či žiaci učebnú látku pochopili a do akej miery si ju zvnútornili. Aplikačné úlohy vnášajú do vyučovania praktický život. Ich obsah aj formulácia je veľmi dôležitá. Učiteľ ich vymýšľa sám. Pri písaní aplikačných úloh musí byť zohľadnená Gardnerova teória viacnásobných inteligencií (jazyková, matematicko-logická, akustická, priestorová, telesne - pohybová, interpersonálna, intrapersonálna, prírodná). Dobrou pomôckou je Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov v kombinácii s typmi inteligencie. Obsahovo vychádzajú aplikačné úlohy z kľúčového učiva. Kľúčové učivo je to najdôležitejšie, čo by sa mali žiaci naučiť. Sú to podstatné pojmy a významné fakty z obsahu učiva. Môže byť: pojmové, vedomostné, zručnostné.

Pojmové kľúčové učivo vyjadruje dôležité myšlienky a pojmy, ktoré sa dajú aplikovať vo viacerých situáciách. Vedomostné kľúčové učivo poskytuje špecifické zmysluplné detaily - je jadrom priameho výkladu. Zručnostné kľúčové učivo precvičuje určitú zručnosť.

Výchova je organickou súčasťou edukačného programu VUE. Sociálny a personálny rozvoj žiakov sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom metodiky rozvoja životných zručností. Na rozdiel od tradičného vyučovania, kde hodina trvá 45 minút, pre VUE je charakteristická výučba v blokoch. Každý blok trvá 90 minút a obsahuje: vtiahnutie, výklad učiva, individuálnu prácu na zadanej aplikačnej úlohe, prezentáciu individuálnej práce, skupinovú prácu na výberovej aplikačnej úlohe, prezentáciu skupinovej práce, hodnotenie či spätnú väzbu.

Počas blokovej výučby sa integrujú predmety, striedajú sa činnosti, keď je to potrebné, učiteľ zaradí energizér - aktivitu na doplnenie energie. Pri VUE sa dôsledne dodržiava myšlienka, že skutočný život je najlepším kurikulom, rovnako ako priama skúsenosť (Kovalikova, S., Olsenová, K., 1996). Základom učenia je vytvorenie príležitosti pre získanie vlastnej skúsenosti, zážitku s témou učenia, najčastejšie formou projektov, učebných exkurzií, „byť tam", celoročnej témy a pod. Program sa do triedy školy zavádza postupne. Program na Slovensku odborne garantuje Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku.