Publikačné aktivity ASK

 1. Badinková, I.; Bagalová, Ľ.; Balážová, L., a i.1995. Integrované tematické vyučovanie : Metodické materiály a výber pracovných listov  pre 1. ročník ZŠ. Bratislava: Faber. 203 s.
 2. Bagalová, Ľ.; Badinková, I.; Černá, E., a i.1996. Integrované tematické vyučovanie : Metodické materiály ITV pre 2. a 3. ročník ZŠ. Bratislava: Faber. 195 s.
 3. Bagalová, Ľ. 2006a. Integrované tematické vyučovanie rozvíja kľúčové kompetencie. Portál MŠ SR Moderná škola. [cit. 2010-09-09] Dostupný z  www: <http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/dolezite/reformy/ITV.doc>.
 4. Bagalová, Ľ. 2006b. Ako vytvoriť optimálny priestor pre osobnostný rozvoj žiakov. In Sprievodca triedneho učiteľa. Bratislava: Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o. Slovensko. 2006, aktualizácia november 2007. 1-26 s. ISBN 80-89182-03-08.
 5. Bagalová, Ľ., Povarčiová, T. ed. 2001. Výchova a vzdelávanie pre 21.storočie. Inováciami kurikula k zmysluplnému učeniu: Zborník z konferencie. Bratislava: Asociácia S. Kovalikovej (s podporou MŠ SR). 230 s.
 6. BARLOVÁ, R., BISTÁKOVÁ, L., DUCÁR, M. a i. 1997. Integrované tematické vyučovanie: Metodické materiály pre 4. ročník ZŠ. Bratislava: Faber. 191 s.
 7. Gibbs, J. 1994. Kmene: Proces pre sociálny rozvoj a kooperatívne učenie. Bratislava : Arimes. 243 s. ISBN 80-967082-5-2.
 8. Kovaliková, S., Olsenová, K. 1996. Integrované tematické vyučovanie - Model. 1.vyd. Bratislava: Faber. 350 s. ISBN 80-967492-6-9.
 9. Povarčiová, T., Bagalová, Ľ. ed. 1996. Postupnosť zavádzania ITV v triede. Upravené na základe interného materiálu S. Kovalikovej. Bratislava: Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku.
 10. Povarčiová, T., Bagalová, Ľ. ed. 1998. Postupnosť zavádzania ITV na celoškolskej úrovni. Plánovanie a hodnotenie zavádzania mozgovo-súhlasného vzdelávania. Upravené na základe interného materiálu S. Kovalikovej. Bratislava: Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku.

 

Publikácie vydané v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska 

 1. Bednařík, A.; Bagalová, Ľ.; Bubelíniová, M. a i. 2009. Životné zručnosti a ako ich rozvíjať : príručka pre pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi. Vydanie druhé. Banská Bystrica: Nadácia pre deti Slovenska. 231 s. ISBN 978-80-89403-02-8.
 2. Kooiman, P. a i. (Gogolová, D., Bagalová, L. ed. a odborná úprava slovenského prekladu) 2008. C&SCO. Vytvárajme bezpečné školské prostredie pomocou metódy C&SCO. 1. vydanie.  Bratislava:   Nadácia pre deti Slovenska.482 s. ISBN 978-80-969349-9-7.
 3. Piovarčiová, T., BagalovÁ, Ľ. 2005.  Sociálne projekty a praktické činy. 1. vydanie. Bratislava : Nadácia pre deti Slovenska. 109 s.
 4. Piovarčiová, T. a i. 2007. Súbor nástrojov na podporu pedagogických inovácií. Návrh strategicko-akčného plánu MŠ SR na začlenenie pedagogických inovácií podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií do vzdelávacieho systému : výstup projektu MATRAflex Rozvoj životných zručností/kľúčových kompetencí detí a mládeže, MAT06/SK/8/9 (vytvorený medzisektorovou pracovnou skupinou). Bratislava : MŠ SR. 64 s.